Fundación Privada Gaspar de Portolà
 
A+
a-
 
 
 
 

 
  Legislació vigent sobre integració laboral de persones amb discapacitat  
Què és la legislació vigent sobre integració laboral de persones amb discapacitat?
Mesures Alternatives
 LISMI Què són les mesures alternatives?
Complir la legislació vigent amb la Fundació Privada Gaspar de Portolà
Requisits i tràmits
Càlcul de la despesa
Preguntes més freqüents
Sancions per incompliment

Què és la legislació vigent sobre integració laboral de persones amb discapacitat?

La legislació vigent és la llei d'integració social de minusvàlids aprovada el 1982 que regula l'obligatorietat d’empreses públiques i privades amb 50 o més treballadors a reservar el 2% de la plantilla de treballadors a persones  amb discapacitat.


Mesures Alternatives

Què són les mesures alternatives?

Algunes empreses, de manera excepcional, poden quedar exemptes de l'obligació anterior mitjançant el compliment del Reial Decret 1/2013, del 29 de novembre, Text Refutat de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Les mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat són les següents:

  1. Compra de béns i/o contractació de serveis realitzats per un centre especial de treball* o per un treballador autònom amb discapacitat.
    

  2. Donació o patrocini a favor d'una fundació o associació d'utilitat pública, l'objectiu social de la qual sigui en favor de persones amb discapacitat, mitjançant la formació professional, la inserció laboral o la creació de llocs de treball.
    

  3. Constitució d'enclavaments laborals ** a centres especials de treball *.

(*) Un Centre Especial de Treball és una entitat en què, com a mínima, el 70% del personal remunerat té una discapacitat d'un grau superior al 33%.


(**) Enclavament laboral és el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball (empresa col·laboradora) i un centre especial de treball (CET) per a la realització d'obres o serveis que tinguin una relació directa amb l'activitat normal d'aquella, segons el qual un grup de treballadors amb discapacitat del CET s’ha de desplaçar temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora per fer les obres o sserveis esmentats.


Tornar

Complir la legislació vigent amb la Fundació Privada Gaspar de Portolà

Es pot complir la legislació vigent amb la Fundació Privada Gaspar de Portolà a través d'algunes de les mesures alternatives proposades:

 • Compra de productes.

 • Contractació de serveis.

 • Assignació d'una donació.

Si voleu més informació de com es pot complir la normativa vigent, us l’oferirem gratuïtament i sense cap compromís per correu electrònic a l’adreça fundacion@gportola.com o al telèfon 93 652 62 20.

A més, la Fundació Privada Gaspar de Portolà ofereix a la vostra empresa:

a) Assessorament personalitzat sobre l'accés a les mesures alternatives i el compliment de la legislació vigent.

b) Productes i serveis d'alta qualitat i a preu competitiu en el mercat del Centre Especial de Treball Portolà.

c) Suport per reforçar la responsabilitat social corporativa tot contribuint a la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual i potenciant la igualtat d'oportunitats d'un col·lectiu en risc d'exclusió social.


Tornar

Requisits i tràmits

Requisit

Per al compliment de les mesures alternatives és imprescindible obtenir la declaració d'excepcionalitat en la contractació de personal discapacitat. Aquest document es tramita a través dels òrgans competents de cada comunitat autònoma.

Un cop obtinguda la declaració d'excepcionalitat, l'empresa ha d'optar per qualsevol de les mesures alternatives o bé per una combinació d'aquestes.

Tràmits

Hi ha dues vies per aconseguir la declaració d'excepcionalitat:

 • Si l'empresa acredita tenir especialment dificultats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic per poder contractar persones amb discapacitat.

En aquest cas, es demana directament la declaració d'excepcionalitat a l'entitat pública competent de la comunitat autònoma i es detalla la mesura alternativa a què l'empresa decideix acollir-se (p.ex. compra de béns i/o contractació de serveis o donació).

L'òrgan competent té un termini de dos mesos per resoldre, durant el qual el silenci administratiu és positiu. Passat aquest termini, l'empresa pot buscar la declaració d'excepcionalitat, que tindrà validesa durant tres anys.


 • Si els serveis públics d'ocupació o agències de col·locació no han pogut trobar candidats amb discapacitat per cobrir les places demanades per l'empresa.

En aquest cas, el primer pas ha de ser la presentació d'una oferta d'ocupació per a treballadors amb discapacitat davant els serveis públics d'ocupació o agències de col·locació.

Si passats dos mesos, ha estat impossible atendre aquesta oferta, el servei públic d'ocupació o l'agència de col·locació emet un certificat sobre la impossibilitat de cobrir aquesta vacant.

A continuació, l'empresa ha de demanar la declaració d'excepcionalitat a l'entitat pública competent de la comunitat autònoma, requisit previ obligatori per poder acollir-se a mesures alternatives.

La declaració d'excepcionalitat i l'adopció de les mesures alternatives està limitada al nombre de vacants per a treballadors amb discapacitat que, després de la tramitació de l’oferta de feina, hagi estat impossible cobrir.


Tornar

Càlcul de la despesa

L'import mínim anual de la despesa a centres especials de treball (CET), per a la compra o contractació, és  de 3 vegades l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) per cada treballador amb discapacitat que s'ha deixat de contractar.

L'import mínim anual de donació en aquests centres especials de treball és d’1,5 vegades l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) per cada treballador amb discapacitat que s'ha deixat de contractar.

Obrir simulador


Tornar

Preguntes més freqüents

Aquí podeu trobar respostes als dubtes més habituals. Si no trobeu el que busqueu, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i us ajudarem.

.......................................................................................................................................................................................................

Com es calcula el nombre de treballadors en plantilla per aplicar la quota del 2% sobre el total?


Per a aquest càlcul es quantifiquen tots els treballadors en plantilla de tots els centres de treball de l'empresa dels últims 12 mesos, els treballadors contractats a temps parcial inclosos.

Els contractes temporals de més d'1 any de durada es computen com a fixos.

Els contractats fins a 1 any es computen segons el nombre de dies treballats, d’acord amb el criteri de correspondència d'un treballador més per cada 200 dies (sumats els que corresponguin de festius, vacances o descans setmanal).
.......................................................................................................................................................................................................

Es pot complir la legislació vigent només si es compren béns o es contracten serveis a un centre especial de treball?

Sí, sempre que prèviament s'hagi obtingut la declaració d'excepcionalitat en els serveis públics d'ocupació corresponents i que es disposi d'un contracte mercantil amb el centre especial de treball.

.......................................................................................................................................................................................................

Si es compren productes, es contracten serveis o es fa una donació a un centre especial de treball, l'empresa queda exempta d'haver de contractar persones amb discapacitat?

La finalitat de la Llei és la contractació directa de personal amb discapacitat. L'empresa, encara que compleixi les mesures alternatives, ha d'intentar, durant els 3 anys de validesa de la declaració d'excepcionalitat, contractar personal amb discapacitat fins arribar al 2% de la plantilla, com a mínim.

Si passats els 3 anys, no s'ha aconseguit aquest objectiu, ha de tornar a demanar la declaració d'excepcionalitat per poder acollir-se de nou a les mesures alternatives.

.......................................................................................................................................................................................................

Una empresa pot acollir-se a les mesures alternatives i al mateix temps contractar persones amb discapacitat?

Sí, l'empresa pot combinar la contractació directa amb les mesures alternatives, que generen ocupació indirecta a través dels centres especials de treball.

.......................................................................................................................................................................................................

Si l'empresa decideix fer donacions, es poden fer a qualsevol tipus d'entitat social?

No. Només es poden efectuar donacions a favor de fundacions o associacions d'utilitat pública l'objectiu social de les quals sigui la formació professional, la inserció laboral o la creació d'ocupació a favor de persones amb discapacitat

.......................................................................................................................................................................................................

Com beneficia una empresa fer una donació?

En primer lloc, aconsegueix complir la legislació vigent.

En segon lloc, l'empresa pot desgravar la donació en l'impost de societats.

En tercer i últim lloc, repercuteix positivament en la responsabilitat social corporativa de l'empresa perquè  contribueix a la integració social del col·lectiu desfavorit de persones amb discapacitat.
.......................................................................................................................................................................................................

A què es destina la donació que es fa a la Fundació Privada Gaspar de Portolà?

Els fons de les donacions es destinen a la formació i la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i a la creació de llocs de treball per a aquestes persones. La Fundació informa totes les entitats donants de la despesa concreta coberta per les seves aportacions i dels resultats socials obtinguts.


Tornar

Sancions per incompliment

L'incompliment de l'obligació de reserva o de l'aplicació de les mesures alternatives es considera infracció greu i se sanciona amb una multa de fins a 3.000 €. Aquesta sanció pot incrementar-se fins al doble del grau màxim si es detecta reincidència.

A més, se sanciona amb:

 • La impossibilitat de contractació amb l'Administració pública.

 • La inhabilitació per percebre diferents subvencions i ajudes.

 • L'embargament de les quantitats sancionadores.

D'altra banda, les entitats que tenen un percentatge de compliment superior al 2% obligatori tenen preferència en l'adjudicació d'alguns contractes públics.

 

Tornar

 
CAT
CAS
ENG
 


Aviso legal - Webmap

Fundació Portolà - Recinte Industrial Colónia Güell
Local I C/ Telers de Roda s/n Tel.: 93.652.62.20 - Fax: 93.630.19.97 - Local II C/ Raspalls s/n Tel. 93 630 91 63
08690 Santa Coloma de Cervelló, Barcelona E-mail: fundacion@gportola.com

© 2016 Fundació Portolà - Centre Especial de Treball